هیئت مدیره

11 تیر 1401 - 12:04
نادر بذرافشان

رئیس اتحادیه

سید محمود فضل آذر شربیانی
نایب رئیس اول اتحادیه

ایوب اکبری پور دیبازر

نایب رئیس دوم اتحادیه

عباداله محمدولی

دبیر اتحادیه

باقر وثوق رحیمی

خزانه دار اتحادیه

مهدی آزادی

عضو هیات مدیره

عباس مسعودی

عضو هیات مدیره

داوود سلمانیان
بازرس هیات مدیره

طراحی شده توسط: آریان دیتا